ŻELIWO SZARE, ŻELIWO SFERO, STALIWO WĘGLOWE I STOPOWE
+48 533 948 494 | email
Odlewnia Żeliwa i Staliwa w Rawiczu » Firma » Warunki sprzedaży

Artykuł

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY obowiązujące w firmie „ODLEWNIA RAWICZ Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu

 


§ 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 

1. Niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (w dalszej części O.W.S.) stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i w powyższym zakresie określają i regulują warunki i zasady zawierania, obowiązywania oraz realizacji umów sprzedaży obowiązujących w Spółce ODLEWNIA RAWICZ Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu zwanej w dalszej części „ODLEWNIĄ” lub zamiennie „Sprzedawca”, w zakresie sprzedaży towarów stanowiących przedmiot statutowej działalności gospodarczej ODLEWNI i w powyższym zakresie objętych oferta handlowa ODLEWNI, zwanych w dalszej części „towarami”.

 

2. Postanowienia O.W.S stanowią każdorazowo integralną cześć zawieranych przez Sprzedawcę umów sprzedaży towarów stanowiących przedmiot statutowej działalności gospodarczej ODLEWNI chyba, że Strony na mocy wyraźnych pisemnych uzgodnień postanowią odmienne. W powyższym zakresie wszelkie zmiany oraz / lub dodatkowe uzgodnienia, uzupełnienia, wyłączenia, zawieszenia postanowień niniejszych O.W.S. wymagają uprzedniej zgody obu Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

3. W przypadku sprzedaży konsumenckiej postanowienia O.W.S. mają zastosowanie tylko w takim zakresie i tylko w takich kategoriach spraw wynikających oraz / lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie zawierają uregulowań odmiennych.

W powyższym zakresie, jeżeli którekolwiek z postanowień O.W.S. jest lub będzie nieważne lub bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień O.W.S. W takim przypadku w miejsce nieważnego lub bezskutecznego postanowienia O.W.S. do praw i obowiązków Stron umowy sprzedaży konsumenckiej zastosowanie mają, wprost lub odpowiednio, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w takim zakresie, w jakim sprzedaż ta uregulowana jest stosownymi, właściwymi przepisami prawa. W pozostałym zakresie nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień O.W.S.

 

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

1. Na warunkach i zasadach określonych w niniejszych O.W.S. Sprzedawca zobowiązuje się do umożliwienia Kupującemu zakupu towarów objętych ofertą handlową Sprzedawcy, a Kupujący zobowiązuje się do ich terminowego odbioru oraz zapłaty, w uzgodnionym terminie, ustalonej ceny sprzedaży.

2.1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Kupującego stosownego zamówienia oraz potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.2. Sprzedawca każdorazowo uprawniony jest do odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz / lub wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, każdorazowo w przypadkach, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym O.W.S.

 

3. Towary objęte ofertą handlową Sprzedawcy dzielą się na asortymenty: towary w ciągłej sprzedaży z terminem realizacji do 30 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, towary na indywidualne zamówienie z terminem realizacji ustalonym odrębnie dla każdego zamówienia.

 

4.1. Kupujący składa każdorazowo Sprzedawcy pisemne zamówienie podpisane i opieczętowane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Kupującego określające, co najmniej: dokładną nazwę i adres Kupującego, szczegółową specyfikację zamawianych towarów (asortymentu), ich ilość, jakość, postulowany termin i miejsce odbioru / dostawy, uzgodnioną ze Sprzedawcą cenę, formę i termin płatności w przypadku ich wcześniejszego ustalenia w ramach odrębnej pisemnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu, o której mowa w pkt. 7.1. poniżej.

4.2. W przypadku, gdy, składającym zamówienie jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w zamówieniu winna nadto zostać wskazana osoba fizyczna reprezentująca zamawiającego we wszelkich bieżących sprawach wynikających oraz / lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży, a w szczególności uzupełnienia, ograniczenia, rozszerzenia, zmiany lub w inny sposób modyfikacji zamówienia, negocjowania cen towarów oraz / lub negocjowania warunków dostaw, dokonywania odbiorów towarów, zgłaszania reklamacji, podpisywania dokumentów, w tym odbioru i podpisywania faktur VAT.

W powyższym względzie w braku odmiennych pisemnych zastrzeżeń w treści zamówienia, domniemywa się, ze osoba wskazana w zamówieniu upoważniona jest do występowania w imieniu i na rzecz Kupującego w każdej kategorii spraw wynikających oraz / lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży.

5.1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

5.2. Zawarcie umowy sprzedaży w drodze potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji następuje przez potwierdzenie Sprzedawcy dokonywane w terminie nieprzekraczającym:

a) na towary w ciągłej sprzedaży: 14dni roboczych od daty wpływu zamówienia;

b) na towary na indywidualne zamówienie: 30 dni roboczych od daty wpływu zamówienia.

5.3. Do terminów, o których mowa w pkt. 5.2. powyżej, nie wlicza się dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę.

5.4. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminach, o których mowa w pkt. 5.2. powyżej, oznacza odmowe przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji chyba, że przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 5.2. powyżej, Sprzedawca przystąpił do realizacji zamówienia.

5.5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w formie pisemnej (dopuszczalny jest fax lub poczta elektroniczna)

Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.7. poniżej, w potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca podaje w szczególności asortyment towarów, ich ilość, termin i miejsce odbioru / dostawy, cenę, formę i termin płatności. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z tekstem O.W.S. Sprzedawca przesyła do osoby składającej zamówienie lub osoby przez nią upoważnionej w rozumieniu pkt. 4.2 powyżej.

5.6. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.7. poniżej, umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z datą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedawcy potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z tekstem O.W.S., lub datą przystąpienia Sprzedawcy do realizacji zamówienia.

5.7. Jeżeli realizacja złożonego zamówienia nie będzie możliwa, w szczególności w odniesieniu do objętego zamówieniem asortymentu towarów oraz / lub jego ilości, jakości, albo postulowanego terminu oraz / lub miejsca odbioru / dostawy, Sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia przedstawi możliwy sposób oraz / lub najbliższy możliwy termin realizacji zamówienia. Tak ustalony sposób oraz / lub termin realizacji zamówienia jest wiążący dla Stron, o ile Kupujący nie zgłosi pisemnej rezygnacji ze złożonego zamówienia najdalej w terminie 1-go dnia od daty potwierdzenia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do częściowej realizacji złożonego zamówienia, przy jednoczesnym określeniu terminu dostarczenia pozostałej partii zamówionych towarów.

7.1. Cena towarów ustalana jest każdorazowo na podstawie cennika Sprzedawcy z dnia wystawienia faktury lub odrębnej pisemnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedażą towarów.

8. Jeżeli nie zostanie to inaczej uzgodnione przez Strony, towary odbierane będą przez Kupującego z magazynu Sprzedawcy wskazanego w potwierdzeniu zamówienia, na zasadach i warunkach określonych w § 3 pkt. 1 p - pkt. I - „dostawy z magazynu Sprzedawcy”. Uzgodnienia takie wymagają zachowania każdorazowo formy pisemnej. Brak wskazania magazynu oznacza odebranie towaru przez Kupującego w miejscu otrzymania przez ODLEWNI zamówienia.

 

§ 3 RODZAJE I WARUNKI DOSTAW

1. Rodzaje dostaw:

I. Dostawy z magazynu Sprzedawcy:

a) Sprzedawca dostarcza towary na środki transportu Kupującego na terenie swoich magazynów zgodnie z warunkami zawartymi w potwierdzeniu zamówienia,

b) Sprzedawca organizuje i pokrywa koszty załadunku towarów na środki transportowe Kupującego,

c) wszystkie pozostałe koszty związane z transportem pokrywa Kupujący,

d) wydanie towarów następuje z chwila załadowania towarów na środki transportowe Kupującego.

II. Dostawy franco - koszty transportu opłacone do miejsca przeznaczenia:

a) dostawa następuje zgodnie z potwierdzonym terminem dostawy do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu,

b) Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów Kupującemu przez przewoźnika oraz zawarcia umowy przewozu i opłacenia kosztów załadunku i transportu do miejsca przeznaczenia, wskazanego w zamówieniu,

c) Pozostałe koszty, w tym koszty wyładunku oraz ewentualnie koszty przestojów środków transportowych związane z odbiorem oraz / lub rozładunkiem towarów pokrywa Kupujący,

d) Wykonanie umowy przez Sprzedawcę następuje z momentem wydania zamówionych towarów przewoźnikowi. Dostawa towarów zgodnie z warunkami franco jest realizowaną, gdy uzgodnione warunki handlowe uwzględniają taki tryb realizacji umowy.

III. Przy transakcjach tranzytowych (tj. dostawach, które odbywa ja się z pominięciem magazynu/składu Sprzedawcy), obowiązuje zasada, ze terminy dostaw są dotrzymywane, jeżeli towar opuści zakład producenta w takim czasie, ze przy zwykłych czasach transportu trafiłby do odbiorcy w stosownym terminie.

2. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionych towarów w miejscu i terminie ustalonym na dzień odbioru / dostawy. W przypadku uchybienia przez Kupującego powyższemu obowiązkowi, Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za składowanie objętych zamówieniem towarów na podstawie otrzymanej faktury wg stawek za składowanie obowiązujących w realizującej zamówienie jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Sprzedawcy, zgodnie z terminem płatności wyszczególnionym na fakturze.

3.1. W przypadku, gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują dostawę towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu środkami transportu Sprzedawcy oraz / lub podmiotów, którym usługę transportową powierzył, transport jest zawsze wyliczany dla pełnego ładunku. W powyższym zakresie Sprzedawca zastrzega sobie pełne wykorzystanie ładowności każdorazowo stosowanego środka transportu, a Kupujący zobowiązuje się zamawiać towar w ilościach równych wielkości ładowności środków transportu wykorzystywanych przez Sprzedawcę do realizacji zamówień.

3.2. W przypadku, gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują dostawę towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu środkami transportu Sprzedawcy oraz / lub podmiotów, którym usługę transportowa powierzył, Sprzedawca doliczy do faktury należność za usługę transportową wg stawek za transport obowiązujących w realizującej zamówienie jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za transport towarów na podstawie otrzymanej faktury, zgodnie z terminem płatności wyszczególnionym na fakturze:

4.1. O ile Strony nie postanowią inaczej w drodze odrębnych uzgodnień, każdorazowo koszty rozładunku oraz / lub ewentualne inne koszty związane z odbiorem towarów pokrywa Kupujący. Uzgodnienia takie wymagają zachowania każdorazowo formy pisemnej.

4.2. W przypadku, gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują dostawę towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu środkami transportu Sprzedawcy oraz / lub podmiotów, którym usługę transportową powierzył, rozładunek winien zostać dokonany przez Kupującego niezwłocznie tj. najdalej w ciągu dwóch godzin od przyjazdu środka transportu do miejsca przeznaczenia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona rozładunku w oznaczonym czasie ponosi on koszty przestoju środka transportu. Czas oczekiwania na rozładunek będzie rozliczany dodatkowo wg stawek za transport obowiązujących w realizującej zamówienie jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za czas oczekiwania na rozładunek na podstawie otrzymanej faktury, zgodnie z terminem płatności wyszczególnionym na fakturze.

4.3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z opóźnionym rozładunkiem oraz / lub odbiorem towarów, przestojami oraz / lub unieruchomieniem środków transportu wykorzystywanych przez Sprzedawcę do realizacji zamówień. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich dostaw do czasu aż obowiązki, o których mowa w pkt. pkt. 2.- 4.3. powyżej, zostaną przez Kupującego wypełnione.

5. W przypadku, gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują dostawę towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu środkami transportu Sprzedawcy oraz / lub podmiotów, którym usługę transportowa powierzył, na Kupującym spoczywa obowiązek zapewnienia ażeby w terminie ustalonym na dzień obioru we wskazanym w zamówieniu miejscu znajdowała się osoba upoważniona w rozumieniu § 2 pkt. 4.2. W przypadku nieobecności osoby upoważnionej Sprzedawca ma prawo wydać towar osobie, która zobowiąże się do jego przyjęcia w imieniu Kupującego. W takim przypadku wszelkie konsekwencje ekonomiczno-prawne oraz / lub ryzyka związane wydaniem towaru obciążają Kupującego.

6. W przypadku, gdy pracownicy Sprzedawcy oraz / lub podmiotów, którym usługę transportowa powierzył, pomagają Kupującemu przy rozładunku, względnie składowaniu materiałów, działają oni każdorazowo na ryzyko Kupującego, a nie jako pomoc Sprzedawcy.

7. Warunki umowy w przypadku spóźnień dotyczących odbioru odlewów:
7.1. Odbiorca zobowiązuje się odebrać zamówione odlewy w uzgodnionym terminie.

7.2. W przypadku zwłoki w odbiorze zamówionych odlewów Wykonawca ma prawo naliczyć dodatkowa opłatę pokrywająca koszt ich magazynowania w następujących wysokościach:

- 50 zł za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki dla wielkości jednej europalety

- 40 zł za każdy tydzień zwłoki dla wielkości więcej niż jednej palety

- w przypadku odlewów wielkogabarytowych przekraczających powierzchnię trzech europalet 300 zł za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki.

7.3. W przypadku braku odebrania zamówionych odlewów w terminie 4 tygodni, Wykonawca ma prawo do wysłania odlewów na adres Odbiorcy i na jego koszt oraz wystawienia Faktury Vat, bez potwierdzenia i bez uprzedniego wezwania.

 7.4. Jeżeli Zamawiający w ciągu 24 miesięcy od daty ostatniej faktury za odlew z danego modelu nie dokona ponownego zamówienia i nie odbierze modelu - zostanie obciążony kwotą 3 zł/m2 zajętej przez model powierzchni magazynowej miesięcznie.

§ 4 REKLAMACJE

1. Standardowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty spzredaży. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia odbioru towarów oraz starannego sprawdzenia ich stanu (odbiór ilościowy i jakościowy) niezwłocznie w dniu ich otrzymania, z dołożeniem należytej staranności.

2.1. Wszelkie niedobory ilościowe dotyczące towarów nieopakowanych w opakowaniach zbiorczych oraz / lub liczby opakowań zbiorczych winny zostać zgłoszone przez osobę upoważnioną w rozumieniu § 2 pkt. 4.2. w dniu odbioru / dostawy towarów, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W zgłoszeniu Kupujący winien wykazać rozbieżności ilościowe, powołując się na numer zamówienia na podstawie, którego dostawa była realizowana.

2.2. Reklamacje dotyczące niedoborów ilościowych towarów w opakowaniach zbiorczych musza być zgłoszone przez osobę upoważnioną w rozumieniu § 2 pkt. 4.2. w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia odbioru / dostawy towarów, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z załączoną dokumentacją zakupu. W zgłoszeniu Kupujący winien wykazać rozbieżności ilościowe, powołując się na numer zamówienia na podstawie, którego dostawa była realizowana.

2.3. W przypadku, gdy dostawa odbywa się przy udziale przewoźnika, wszelkie ubytki (braki ilościowe) oraz / lub uszkodzenia towarów muszą być stwierdzone w formie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w dniu odbioru / dostawy towarów przez osobę upoważnioną w rozumieniu § 2 pkt. 4.2. oraz kierowcę, który świadczył usługę transportowa. W przypadku braków ilościowych protokół musi wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem a dokumentacja WZ i listem przewozowym.

2.4. Reklamacje ilościowe oraz / lub dotyczące mechanicznych uszkodzeń towarów winny zostać zgłoszone przez osobę upoważnioną w rozumieniu § 2 pkt. 4.2. na adres siedziby realizującej zamówienie jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa Sprzedawcy.

3.1. Podpisane osoby upoważnione w rozumieniu § 2 pkt. 4.2. dokumenty WZ oraz / lub dokumenty przewozowe bez dodatkowej adnotacji, stanowią dla Sprzedawcy dowód przyjęcia danej partii towaru bez zastrzeżeń ilościowych oraz / lub uszkodzeń.

3.2. W przypadku, gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują odbiór towarów z magazynów Sprzedawcy środkami transportu Kupującego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za braki ilościowe oraz / lub uszkodzenia towarów powstałe wskutek niewłaściwego załadunku, transportu, rozładunku oraz / lub składowania towarów przez Kupującego.

4.1. Reklamacje ilościowe oraz / lub dotyczące mechanicznych uszkodzeń towarów Sprzedawca rozpatrywał będzie w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.

4.2. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji ilościowej oraz / lub dotyczącej mechanicznych uszkodzeń towarów, uzupełnienie brakującej ilości oraz / lub wymiana uszkodzonych towarów nastąpi w terminie uzgodnionym przez przedstawicieli Sprzedawcy oraz Kupującego.

4.3. Do terminów, o których mowa w pkt. pkt. 4.1., 4.2. nie wlicza się odpowiednio dnia doręczenia reklamacji oraz dnia uznania reklamacji.

5. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłacenia ceny w ustalonym terminie.

6. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.3. poniżej, w odniesieniu do towarów objętych gwarancja producenta odpowiedzialność z tytułu gwarancji na dostarczone przez Sprzedawcę towary ponosi ich producent, z którym Kupujący rozwiązywać będzie bezpośrednio wszelkie kwestie związane oraz / lub wynikające ze zgłoszonej reklamacji, w trybie, na warunkach i zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym producenta. Na uprzednie pisemne zadanie Kupującego zawarte w zamówieniu Sprzedający przekazywał będzie Kupującemu posiadane dokumenty gwarancyjne producentów najpóźniej razem z fakturą za dany towar; w powyższym względzie dokumenty gwarancyjne stanowić będą integralną cześć odbioru objętych zamówieniem towarów.

7.1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.3. poniżej, zakupione towary nie podlegają zwrotowi z przyczyn innych aniżeli przyczyny o których mowa w pkt. pkt. 4.1.,4.2. (powyżej).

7.2. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.3. poniżej, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi (art. 558 k.c.).

7.3. W przypadku sprzedaży konsumenckiej do praw i obowiązków Stron zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002r. Nr 141 poz. 1176) oraz / lub inne bez względnie obowiązujące w powyższym zakresie przepisy prawa.

 

§5 WARUNKI PŁATNOŚCI

1.1. Faktura VAT wystawiona zostanie przez Sprzedawcę najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty wydania towarów Kupującemu. Zapłata należności za zrealizowane przez Sprzedawcę, w całości lub części, zamówienia, winna nastąpić, bez jakichkolwiek potrąceń, każdorazowo w terminie wskazanym na fakturze, przy czym termin ten liczony jest zawsze od daty wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT.

1.2. Kupujący zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec Sprzedawcy za zakupione towary zgodnie z terminami płatności każdorazowo wyszczególnionymi na fakturze.

2.1. O ile Strony nie postanowią inaczej, faktury wystawiane przez Sprzedawcę płatne są gotówką.

2.2. W przypadku, gdy uzgodnione warunki sprzedaży obejmują dokonywanie płatności przelewem bankowym za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3.1. Opóźnienie w zapłacie określonej w fakturze VAT należności z tytułu płatności za dostarczone towary upoważnią Sprzedawcę do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia oraz do natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich kolejnych dostaw towarów, w tym odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz / lub wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, do czasu uregulowania całej zaległej należności wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

3.2. Nie wyłączając uprawnień, o których mowa w pkt. 3.1. powyżej, opóźnienie w zapłacie określonej w fakturze VAT należności za dostarczone towary powyżej 14 dni (słownie: czternaście dni) od ustalonego terminu płatności, upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy sprzedaży bez wyznaczania Kupującemu terminu dodatkowego.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz / lub opóźnienia, wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego z powodów, o których mowa ustępach poprzedzających.

 

§ 6 ZASTRZEZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. W przypadku dokonywania sprzedaży towarów w systemie odroczonych terminów płatności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towarów dostarczanych w wykonaniu umów sprzedaży objętych niniejszymi O.W.S., do momentu uiszczenia przez Kupującego całej należnej ceny sprzedaży. Dalsza odsprzedaż, zużycie, obróbka, połączenie, zmniejszenie (wartości, ilości, jakości) dostarczanych towarów może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy Kupujący wypełni swoje zobowiązania w zakresie zapłaty całej należnej ceny sprzedaży. Kupujący nie jest uprawniony do zastawiania oraz / lub przedstawiania, jako zabezpieczenie towarów dostarczanych w wykonaniu umów sprzedaży objętych niniejszymi O.W.S., za które nie zapłacił Sprzedawcy całej należnej ceny sprzedaży.

2. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie należnej ceny za towary dostarczane w wykonaniu umów sprzedaży objętych niniejszymi O.W.S., Sprzedawca ma prawo zadać zwrotu pobranych, a niezapłaconych towarów. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszelkie niezapłacone towary w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Sprzedawcy; w powyższym zakresie zwrot towarów obejmuje załadunek, transport i rozładunek w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedawcę.

3.W przypadku sprzedaży towarów, które następnie wejdą w skład miększej całości lub zostaną zabudowane prawo własności Sprzedawcy zostaje zachowane w części odpowiadającej proporcjonalnie wartości sprzedanych towarów.

4. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym aniżeli 2 dni robocze, informować Sprzedawcę o wszelkich zdarzeniach faktyczno-prawnych oraz / lub działaniach osób trzecich mogących mieć wpływ (tak bezpośredni, jak i pośredni) na wykonanie zobowiązań Kupującego w zakresie terminowej zapłaty ustalonej należnej ceny oraz innych należności wynikających z realizowanych umów sprzedaży, w tym o zajęciu lub możliwości zajęcia oraz o każdej innej formie naruszenia praw Sprzedawcy przez osoby trzecie.

 

§ 7 SPRZEDAZ W SYSTEMIE ODROCZONYCH TERMINÓW PŁATNOSCI/KREDYT KUPIECKI

Sprzedaż towarów w systemie odroczonych terminów płatności w ramach udzielanego Kupującemu limitu kredytu kupieckiego następuje każdorazowo na warunkach i zasadach ustalanych przez Strony w ramach umowy dodatkowej, określającej w szczególności wysokość limitu kredytu kupieckiego, terminy płatności, rodzaj, warunki i zasady zabezpieczenia wierzytelności Sprzedawcy z tytułu sprzedaży towarów w systemie odroczonych terminów płatności w ramach przyznanego Kupującemu limitu kredytu kupieckiego, a w szczególności zabezpieczenia odroczonej zapłaty ceny za towary oraz/lub innych należności wynikających z zakupu towarów w przedsiębiorstwie Sprzedawcy, oraz wszelkich związanych z tym świadczeń ubocznych. W powyższym zakresie każdorazowo wszelkie ewentualne koszty i opłaty, w tym obciążenia publicznoprawne, związane z ustanowieniem uzgodnionych zabezpieczeń oraz zaspokojeniem wierzytelności Sprzedawcy ponosi Kupujący, zaś sprzedaż i realizacja dostaw towarów w systemie odroczonych terminów płatności w ramach przyznanego limitu kredytu kupieckiego następuje nie wcześniej, aniżeli po prawnie skutecznym ustanowieniu uzgodnionego przez Strony zabezpieczenia wierzytelności Sprzedawcy z tytułu udzielonego kredytu kupieckiego, w terminach, w sposób i na zasadach uzgodnionych przez Strony w ramach umowy dodatkowej.

W przypadku nie ustanowienia w prawnie skuteczny sposób uzgodnionego zabezpieczenia wierzytelności Sprzedawcy w terminach, w sposób i na zasadach uzgodnionych przez Strony w ramach umowy dodatkowej, Sprzedawcy przysługuje w każdym czasie uprawnienie do odstąpienia od takiej umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia przez Sprzedawcę jakichkolwiek skutków finansowych.

 

§ 8 SIŁA WYŻSZA

1. Siła wyższa oraz / lub inne okoliczności niezależne od Sprzedawcy lub jego dostawców, upoważniają Sprzedawcę do całkowitego wstrzymania dostaw lub ich przesunięcia, w zakresie i na okres trwania powstałych przeszkód. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie

Kupującego w wyniku opóźnienia lub wstrzymania dostaw z wyżej podanych powodów.

2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieć będą zdarzenia, które są niezależne od woli Stron, którego nie można było przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do Stron.

3. Jeżeli okoliczności siły wyższej będą trwały dłużej niż 14 dni, Strony podejmą decyzje, co do możliwości dalszej kontynuacji umowy. W przypadku podjęcia decyzji w przedmiocie rozwiązania umowy, rozwiązanie umowy nastąpi bez ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych, z zastrzeżeniem zapłaty przez Kupującego należności za dostarczone i odebrane towary oraz innych należności wynikających ze zrealizowanych umów sprzedaży.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za błędną lub niewłaściwą interpretacje przez Kupującego informacji oraz / lub danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach oraz innych materiałach informacyjnych Sprzedawcy oraz / lub producentów towarów objętych ofertą handlową Sprzedawcy.

2. Propozycje, porady i wskazania inne niż zawarte w katalogach, prospektach oraz innych materiałach informacyjnych Sprzedawcy oraz / lub producentów towarów objętych ofertą handlową Sprzedawcy, wykorzystywane będą przez Kupującego na jego własną odpowiedzialność.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy projektowe oraz / lub wykonawcze osób trzecich.

4. W każdym przypadku, gdy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających oraz / lub związanych z realizacja umów sprzedaży objętych niniejszymi O.W.S. powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupującego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za rzeczywistą, udokumentowaną stratę Kupującego, z wyłączeniem utraconych korzyści.

5. Bez pisemnej, pod rygorem nieważności, uprzedniej zgody Sprzedawcy, Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia, w całości lub w części, praw lub obowiązków wynikających oraz / lub związanych z realizacją umów sprzedaży objętych niniejszymi O.W.S. na osoby trzecie, pod rygorem bezskuteczności dla Sprzedawcy.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień O.W.S. jest lub będzie nieważne lub bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień O.W.S. W takim przypadku w miejsce nieważnego lub bezskutecznego postanowienia O.W.S. do praw i obowiązków Stron umowy sprzedaży zastosowanie mają, wprost lub odpowiednio, bezwzględnie obowiązujące stosowne, właściwe przepisy prawa.

7. Prawem właściwym w każdej kategorii spraw wynikających oraz / lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umów sprzedaży objętych niniejszymi O.W.S. jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

8. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami O.W.S. do praw i obowiązków Stron umowy sprzedaży zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz / lub inne bezwzględnie obowiązujące stosowne przepisy prawa.

9. Wszelkie ewentualne spory oraz / lub roszczenia mogące powstać miedzy Stronami w każdej kategorii spraw wynikających oraz / lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umów sprzedaży objętych niniejszymi O.W.S., w szczególności wynikających oraz / lub związanych z zawarciem, treścią, obowiązywaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem oraz / lub realizacja zobowiązań wynikających z umów sprzedaży, rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwe sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby ODLEWNI.

 

warunki_sprzeday.pdfwarunki_sprzeday.pdfwarunki_sprzeday.pdf