ŻELIWO SZARE, ŻELIWO SFERO, STALIWO WĘGLOWE I STOPOWE
+48 533 948 494 | email
Odlewnia Żeliwa i Staliwa w Rawiczu » Firma » Informacja dotycząca Rodo

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

 W związku, że od dnia 25 maja 2018r obowiązuje unijne rozporządzenie, dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez Odlewnię Rawicz Sp. z o.o. danych osobowych Państwa przedsiębiorstwa oraz Państwa pracowników i współpracowników.

Prosimy o przekazanie tejże informacji również Państwa pracownikom i współpracownikom, których dane nam udostępniono w związku z zawarciem i realizacją łączącej nas umowy celem jej należytego wykonania.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby pozyskania umowy i/lub późniejszej jej realizacji jest Odlewnia Rawicz S. z o.o. z siedzibą w Rawiczu (63-900) ul. Sarnowska 2 , KRS  0000194426,REGON 411106602

 

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych  możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej : odlewnia@odlewnia-rawicz.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzając dane osobowe przestrzegamy następujących zasad:

1.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty dla osoby której dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość” - Art. 5.1.a RODO)

2.Zbierane są tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu” - Art. 5.1.b RODO).

3.Dbamy o prawidłowość danych - w razie potrzeby są one uaktualniane; w miarę możliwości dane osobowe które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, będą usuwane lub sprostowane („prawidłowość” - Art. 5.1.d RODO)

4.Przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane („ograniczenie przechowywania” - Art. 5.1.f RODO)

5. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność” - Art. 5.1.f ROOD)

6. Będąc odpowiedzialnymi za przestrzeganie powyższych zasad jesteśmy w stanie wykazać przestrzeganie powyższych zasad („Rozliczalność” - Art. 5.2 RODO)

 

Cel przetwarzania danych osobowych?

Ø   udział w postępowaniu przetargowym, wykazanie kwalifikacji personelu,

Ø   realizacja kontraktów, zgodnie z wytycznymi klienta (przepustki, paszporty bezpieczeństwa, kompetencje personelu),

Ø   wykonywanie umów, realizacja zamówień, przesyłanie informacji marketingowych,

Ø   zabezpieczenie dostępu do pomieszczeń i programów komputerowych i BHP,

Ø   cele marketingowe: broszury, reklamy, strona internetowa, filmy reklamowe, promocja, artykuły w prasie i portalach branżowych, wizytówki imienne,

Ø   bezpieczeństwo fizyczne obiektów ,bezpieczeństwo mienia i powierzonych zasobów,

Ø   cele biznesowe,

Ø   dochodzenie roszczeń,

Ø   zrealizowanie uprawnień lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

Ø   procesy księgowe, dokonanie wymaganych prawem rozliczeń podatkowych i innych,

 

Jako podmiot gospodarczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

Ø   Dostawcom usług kadrowo-płacowych oraz księgowych,

Ø   Dostawcom usług IT,

Ø   Dostawcom usług prawnych, doradczych, ubezpieczeniowych, szkoleniowych, kurierskich, pocztowych, bankom, pośrednikom,

Ø   Kancelariom usług prawnych, tłumaczom, doradcom, konsultantom,

Ø   Kontrahentom spółki (klienci, dostawcy, podwykonawcy, w celu zapewnienia udziału w postępowaniach przetargowych oraz w celu realizacji kontraktów),

Ø   Organom Państwowym.

 

Przekazywane danych osobowych poza Unię Europejską?

Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie jednej z poniższych przesłanek (zgodnie z Art. 6.1 RODO):

1. Na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane będą przetwarzane. Dane są przetwarzane wyłącznie dla celów przetwarzania wyszczególnionych w udzielonej zgodzie.

2.Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane są przetwarzane.

3.Przetwarzanie jest wynikiem ciążącego na nas obowiązku prawnego.

4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.

5. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych.

 

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane w zależności od celu ich przetwarzania. Okres przetwarzania, określony jest dla osiągnięcia celu przetwarzania, w tym z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody w przypadku potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji, chyba że będziemy zobowiązani do ich dalszego przetwarzania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów unijnych lub krajowych.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji związanej z pozyskaniem umowy i/lub jej realizacją w sposób określony przepisami prawa oraz wymaganiami klientów. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy także obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych. Jesteś więc zobowiązany do podania nam tych danych. Z tych powodów część Twoich danych przetwarzamy na podstawie realizowania naszego prawnie uzasadnionego interesu i zobowiązujemy Cię do ich podania.

Podanie przez Ciebie żadnych danych nie jest warunkiem zawarcia żadnej umowy z nami.

 

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec DBEP sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Możesz również cofnąć Twoją zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, skontaktuj się Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

 

Czy informacje są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym o profilowanie?  

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.